Multiple fixed top navbar headers in Twitter Bootstrap 3

The code below is a basic start using two navbars and affix.

HTML

<nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation">
 <div class="container">
  <div class="navbar-header">
   <a class="navbar-brand" href="#">Brand</a>
  </div>
  <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
   <ul class="nav navbar-nav">
    <li class="dropdown">
     <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Dropdown <b class="caret"></b></a>
     <ul class="dropdown-menu">
      <li><a href="#">Action</a></li>
      <li><a href="#">Another action</a></li>
      <li><a href="#">Something else here</a></li>
      <li class="divider"></li>
      <li><a href="#">Separated link</a></li>
      <li class="divider"></li>
      <li><a href="#">One more separated link</a></li>
     </ul>
    </li>
    <li class="dropdown">
     <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Dropdown <b class="caret"></b></a>
     <ul class="dropdown-menu">
      <li><a href="#">Action</a></li>
      <li><a href="#">Another action</a></li>
      <li><a href="#">Something else here</a></li>
      <li class="divider"></li>
      <li><a href="#">Separated link</a></li>
      <li class="divider"></li>
      <li><a href="#">One more separated link</a></li>
     </ul>
    </li>
   </ul>
  </div>
 </div><!-- /.container-fluid -->
</nav>
<div class="divide-nav">
 <div class="container">
  <p class="divide-text">Some Text Here</p>
 </div>
</div>
<nav class="navbar navbar-default navbar-lower" role="navigation">
 <div class="container">
  <div class="collapse navbar-collapse collapse-buttons">
   <form class="navbar-form navbar-left" role="search">
    <button class="btn btn-success">Button</button>
    <button class="btn btn-default">Button</button>
    <button class="btn btn-default">Button</button>
    <button class="btn btn-default">Button</button>
   </form>
  </div>
 </div>
</nav>
<div class="container">
 <div class="row">
  <div class="filler"></div>
 </div>
</div>

CSS

body{
 margin-top: 50px;
}

.divide-nav{
 height: 50px;
 background-color: #428bca;
}

.divide-text{
  color:#fff;
  line-height: 20px;
  font-size:20px;
  padding: 15px 0;
}

.affix {
 top: 50px;
 width:100%;
}

.filler{
 min-height: 2000px;
}

.navbar-form {
  padding-left: 0;
}

.navbar-collapse{
  padding-left:0; 
}

JavaScript

$('.navbar-lower').affix({
 offset: {top: 50}
});