How can I add two boxes in minipages side by side?

With a tabularx:

\documentclass{article}
\usepackage{geometry}
\usepackage{array}
\usepackage{makecell}
\usepackage{tabularx}

\begin{document}
\noindent\begin{tabularx}{\linewidth}{|p{.1cm}cp{.3cm}|p{.3cm}Xp{.1cm}|}
\hline
&\rule{0pt}{1.4cm}\makecell{\textbf{TRƯỜNG ĐHSP TP.HCM}\\
  \textbf{Khoa Toán - Tin học}\\
  \rule{1.7in}{1pt}\\
  \textbf{Đề chính thức}\\
  (Đề thi có 01 trang)} 
&&& 
\makecell[l]{\textbf{ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN}\\
  Tên học phần: \textbf{Tôpô đại cương}\\
  Mã học phần: MATH1410. \hspace{0.5cm} Số tín chỉ: 2\\
  Học kì I. \hspace{1cm} Năm học 2018 - 2019.\\
  Thời gian làm bài: \textbf{90 phút}}&\\[1.1cm]
\hline
\end{tabularx}
\end{document}

enter image description here


Hope the below may helps:

\documentclass{book}
\usepackage{framed}
\begin{document}

\begin{minipage}[t]{5.5cm}
\begin{framed}
  \centerline{\textbf{TRU?NG ÐHSP TP.HCM}}
  \centerline{\textbf{Khoa Toán - Tin h?c}}
  \centerline{\rule{1.7in}{1pt}}
  \centerline{\textbf{Ð? chính th?c}}
  \centerline{(Ð? thi có 01 trang)}
\end{framed}
\end{minipage}\ignorespaces%\hspace{1.5cm}
\begin{minipage}[t]{11cm}
\begin{framed}
  \textbf{Ð? THI K?T THÚC H?C PH?N}\\
  Tên h?c ph?n: \textbf{Tôpô d?i cuong}\\
  Mã h?c ph?n: MATH1410. \hspace{0.5cm} S? tín ch?: 2\\
  H?c kì I. \hspace{1cm} Nam h?c 2018 - 2019.\\
  Th?i gian làm bài: \textbf{90 phút}
\end{framed}
\end{minipage}

\end{document}

\ignorespaces does the trick!!

Tags:

Boxes

Minipage