Converting a "set" into lowercase

For a predictive character set, this substring Set !var:A=a! works, and only working with predefined substring in bat/cmd.

For this type of task, why not get a little help with c#, which can make it possible to work with unconventional accents and consonants è, È, ä, Ä, ñ, Ñ, ç, Ç etc.

Where the bat/cmd will generate c# code, it will be compiled and executed at run time ....

Which solves possible user inputs, in which the sequence comes with accents and the vowels/consonants are different from the conventional ones [a-z] and/or [A_Z]

Obs: - Also work with nicknames with spaces and/or with compose names


@echo off && setlocal EnableDelayedExpansion 

cd /d "%~dp0" && title <nul && title ...\%~dpnx0 /// !time:~0,8! !date!
set "_where=%__appdir__%where.exe" && set "_csc=%windir%\Microsoft.NET"
set "_findstr=%__APPDIR__%\findstr.exe" && del /q /f "%tmp%\ToUpLower.*" 2>nul >nul 

>"%temp%\ToUpLower.cs"^
  ( 
echo= using System; namespace SUQ1522019 ^{class Program ^{static void Main(string[] args^) ^{
echo= if (args.Length==2 ^&^& args[0].ToLower(^)=="-l"^) ^{Console.WriteLine(args[1].ToLower(^)^);^} 
echo= if (args.Length==2 ^&^& args[0].ToLower(^)=="-u"^) ^{Console.WriteLine(args[1].ToUpper(^)^);^}^}^}^}
  ) && set "_arg=/t:exe /out:"%temp%\ToUpLower.exe" "%temp%\ToUpLower.cs" /platform:anycpu "

:loop
if exist "%temp%\ToUpLower.exe" goto :next
for /l %%L in (4 -1 2)do for /f "tokens=*" %%i in ('!_where! /r "!_csc!" csc.exe ^|!_findstr! /lic:"\v%%~L\."')do (
  set "_compiller="%%~i" !_arg! /unsafe+ /w:0 /o /nologo" && call !_compiller! && set /p "_nick="Please enter nickname: "
  if not "!_nick!"=="" (goto :next) else cls && goto :loop
 )

:next
for /f tokens^=^*delims^=^" %%# in ('echo[!_nick!') do for /f tokens^=^*delims^=^" %%U in ('
call "%temp%\ToUpLower.exe" -u "%%#"')do set "_up_case_nick=%%~U" && for /f tokens^=^*delims^=^" %%l in ('
call "%temp%\ToUpLower.exe" -l "%%#"')do set "_low_case_nick=%%~l" ) else goto :loop

echo/ Your input nickname is: !_nick!
echo/  Your input upcase is: !_up_case_nick!
echo/ Your input lowcase is: !_low_case_nick!

echo/ >nul 2>nul copy "%tmp%\ToUpLower.exe" "." 
del /q /f "%tmp%\ToUpLower.*" >nul 2>nul && endlocal & goto :EOF

 • Outputs for input == To Up Lower
 Please enter nickname: To Up Lower

Your input nickname is: To Up Lower
 Your input upcase is: TO UP LOWER
 Your input lowcase is: to up lower

The ToUpLower.cs c# code with no escaping:


 using System; namespace SUQ1522019 {class Program {static void Main(string[] args) {
 if (args.Length==2 && args[0].ToLower()=="-l") {Console.WriteLine(args[1].ToLower());} 
 if (args.Length==2 && args[0].ToLower()=="-u") {Console.WriteLine(args[1].ToUpper());}}}}

The ToUpLower.cs c# code with no escaping and indented:


using System
namespace SUQ1522019 
{
  class Program 
  {
   static void Main(string[] args)
   {
     if (args.Length==2 && args[0].ToLower()=="-l") 
     {
      Console.WriteLine(args[1].ToLower());
     } 

     if (args.Length==2 && args[0].ToLower()=="-u") 
     {
      Console.WriteLine(args[1].ToUpper());
     }
   }
  }
}

 • This c# code was compiled/tested on csc.exe versions:
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\csc.exe
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\csc.exe
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\csc.exe
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\csc.exe
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.5\csc.exe
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\csc.exe

 • This is the command line used to compile the c# code:
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\csc.exe /t:exe /out:"%tmp%\ToUpLower.exe" "%tmp%\ToUpLower.cs" /platform:anycpu /unsafe+ /w:0 /o /nologo 

 • ToUpLower.exe usage UPPER to -> lower
ToUpLower.exe -l STRING 

:: if have space, use quote:

ToUpLower.exe -l "THIS STRING" 

:: or ..

ToUpLower.exe -L STRING

:: if have space, use quote:

ToUpLower.exe -L "THIS STRING"


 • ToUpLower.exe usage lower to -> UPPER

ToUpLower.exe -u string

:: if have space, use quote:

ToUpLower.exe -u "this string"

:: or ..

ToUpLower.exe -U string

:: if have space, use quote:

ToUpLower.exe -U "this string"


To keep ToUpLower.exe, remove echo/ from copy command:


echo/ >nul 2>nul copy "%tmp%\ToUpLower.exe" "." 
 • This command line will copy ToUpLower.exe from %temp% to same the same folder where your bat is running.

Programming Guide C#:

 • Args

 • ToLower

 • ToUpper


 • Edit: This code will compile the C# source code with the first .Net Framework found in this order:
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\csc.exe
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\csc.exe
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\csc.exe
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.5\csc.exe
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\csc.exe
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\csc.exe

 • A second option will be to add/join the ToUpLower.exe executable on the batch file, using base64 strings and decoding at run time .

  What you can do using %__APPDIR__%Certutil.exe, available on Windows.

Obs: - Also work with nicknames with spaces and/or with compose names


@echo off && setlocal EnableDelayedExpansion 

cd /d "%~dp0" && title <nul
title ...\%~dpnx0 /// !time:~0,8! !date!
del /q /f "%temp%\ToUpLower.exe" 2>nul >nul

%__APPDIR__%certutil.exe -f -decode "%~dpnx0" "%tmp%\ToUpLower.exe" 2>nul >nul

:loop
cls & echo/ & set /p "_nick="Please enter nickname: "

if not "!_nick!"=="" (
for /f tokens^=^*delims^=^" %%# in ('echo[!_nick!') do for /f tokens^=^*delims^=^" %%U in ('
call "%temp%\ToUpLower.exe" -u "%%#"')do set "_up_case_nick=%%~U" && for /f tokens^=^*delims^=^" %%l in ('
call "%temp%\ToUpLower.exe" -l "%%#"')do set "_low_case_nick=%%~l" ) else goto :loop

echo/ Your input nickname is: !_nick!
echo/  Your input upcase is: !_up_case_nick!
echo/ Your input lowcase is: !_low_case_nick!

echo/ 2>nul >nul copy /y "%tmp%\ToUpLower.exe" "." 
del /q /f "%tmp%\ToUpLower.*" >nul 2>nul && endlocal & goto :EOF

rem :: Strings Base64 to decode in run time to generate/use the file: "%tmp%\ToUpLower.exe"

-----BEGIN CERTIFICATE----- TVqQAAMAAAAEAAAA//8AALgAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAA4fug4AtAnNIbgBTM0hVGhpcyBwcm9ncmFtIGNhbm5vdCBiZSBydW4gaW4gRE9TIG1vZGUu
DQ0KJAAAAAAAAABQRQAATAEDAPztNl4AAAAAAAAAAOAAAgELAQgAAAYAAAAGAAAAAAAAHiUAAAAgAAAAQAAAAABAAAAg
AAAAAgAABAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAACAAAAAAgAAAAAAAAMAQIUAABAAABAAAAAAEAAAEAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAA
ANAkAABLAAAAAEAAAKgCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAACAAAAAAAAAAAAAAACCAAAEgAAAAAAAAAAAAAAC50ZXh0AAAAJAUAAAAgAAAA
BgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAGAucnNyYwAAAKgCAAAAQAAAAAQAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAABALnJlbG9j
AAAMAAAAAGAAAAACAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAQgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAAAAEgAAAACAAUAtCAA
ABwEAAABAAAAAQAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMwAgBPAAAA
AAAAAAKOaRgzIQIWmm8EAAAKcgEAAHAoBQAACiwNAheabwQAAAooBgAACgKOaRgzIQIWmm8EAAAKcgcAAHAoBQAACiwN
AheabwcAAAooBgAACioeAigIAAAKKgBCU0pCAQABAAAAAAAMAAAAdjIuMC41MDcyNwAAAAAFAGwAAAA0AQAAI34AAKAB
AABgAQAAI1N0cmluZ3MAAAAAAAMAABAAAAAjVVMAEAMAABAAAAAjR1VJRAAAACADAAD8AAAAI0Jsb2IAAAAAAAAAAgAA
AUdVAAAJAAAAAPoBMwAWAAABAAAACAAAAAIAAAACAAAAAQAAAAkAAAADAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAKAAEAAAAAAAYA
OwA0AAYAaQBNAAYAhQBNAAYAtACUAAYA1ACUAAYAAQE0AAYAHAE0AAYARgE2AQAAAAABAAAAAAABAAEAAAAQABgAIAAF
AAEAAQBQIAAAAACRAEIACgABAKsgAAAAAIYYRwAQAAIAAAABAPwAEQBHABQAIQBHABoAKQBHABAAMQAIAR8AMQAQASMA
OQAkASkAMQAuAR8ACQBHABAAQQBHABAAJwBLAC4ALgATADMALgAbADwACAAGAFsABIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8gAA
AAIAAAAAAAAAAAAAAAEAKwAAAAAAAAAAAAA8TW9kdWxlPgBUb1VwTG93ZXIuZXhlAFByb2dyYW0AU1VRMTUyMjAxOQBt
c2NvcmxpYgBTeXN0ZW0AT2JqZWN0AE1haW4ALmN0b3IAU3lzdGVtLlNlY3VyaXR5LlBlcm1pc3Npb25zAFNlY3VyaXR5
UGVybWlzc2lvbkF0dHJpYnV0ZQBTZWN1cml0eUFjdGlvbgBTeXN0ZW0uUnVudGltZS5Db21waWxlclNlcnZpY2VzAENv
bXBpbGF0aW9uUmVsYXhhdGlvbnNBdHRyaWJ1dGUAUnVudGltZUNvbXBhdGliaWxpdHlBdHRyaWJ1dGUAVG9VcExvd2Vy
AGFyZ3MAU3RyaW5nAFRvTG93ZXIAb3BfRXF1YWxpdHkAQ29uc29sZQBXcml0ZUxpbmUAVG9VcHBlcgBTeXN0ZW0uU2Vj
dXJpdHkAVW52ZXJpZmlhYmxlQ29kZUF0dHJpYnV0ZQAABS0AbAABBS0AdQABAAAA1T5f5CmhU0i1Zns61KGndwAIt3pc
Vhk04IkFAAEBHQ4DIAABBSABARENBCABAQgDIAAOBQACAg4OBAABAQ4EAQAAAAgBAAgAAAAAAB4BAAEAVAIWV3JhcE5v
bkV4Y2VwdGlvblRocm93cwGAni4BgIRTeXN0ZW0uU2VjdXJpdHkuUGVybWlzc2lvbnMuU2VjdXJpdHlQZXJtaXNzaW9u
QXR0cmlidXRlLCBtc2NvcmxpYiwgVmVyc2lvbj0yLjAuMC4wLCBDdWx0dXJlPW5ldXRyYWwsIFB1YmxpY0tleVRva2Vu
PWI3N2E1YzU2MTkzNGUwODkVAVQCEFNraXBWZXJpZmljYXRpb24BAPgkAAAAAAAAAAAAAA4lAAAAIAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAAAAAAAX0NvckV4ZU1haW4AbXNjb3JlZS5kbGwAAAAAAP8lACBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAEAEAAAABgAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAQAAADAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAEgA
AABYQAAATAIAAAAAAAAAAAAATAI0AAAAVgBTAF8AVgBFAFIAUwBJAE8ATgBfAEkATgBGAE8AAAAAAL0E7/4AAAEAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAAAAAAAABAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEAAAAAQBWAGEAcgBGAGkAbABlAEkAbgBmAG8A
AAAAACQABAAAAFQAcgBhAG4AcwBsAGEAdABpAG8AbgAAAAAAAACwBKwBAAABAFMAdAByAGkAbgBnAEYAaQBsAGUASQBu
AGYAbwAAAIgBAAABADAAMAAwADAAMAA0AGIAMAAAACwAAgABAEYAaQBsAGUARABlAHMAYwByAGkAcAB0AGkAbwBuAAAA
AAAgAAAAMAAIAAEARgBpAGwAZQBWAGUAcgBzAGkAbwBuAAAAAAAwAC4AMAAuADAALgAwAAAAPAAOAAEASQBuAHQAZQBy
AG4AYQBsAE4AYQBtAGUAAABUAG8AVQBwAEwAbwB3AGUAcgAuAGUAeABlAAAAKAACAAEATABlAGcAYQBsAEMAbwBwAHkA
cgBpAGcAaAB0AAAAIAAAAEQADgABAE8AcgBpAGcAaQBuAGEAbABGAGkAbABlAG4AYQBtAGUAAABUAG8AVQBwAEwAbwB3
AGUAcgAuAGUAeABlAAAANAAIAAEAUAByAG8AZAB1AGMAdABWAGUAcgBzAGkAbwBuAAAAMAAuADAALgAwAC4AMAAAADgA
CAABAEEAcwBzAGUAbQBiAGwAeQAgAFYAZQByAHMAaQBvAG4AAAAwAC4AMAAuADAALgAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAwAAAAgNQAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= -----END CERTIFICATE-----

 • The commandline used to decode the Base64 to file "%tmp%\ToUpLower.exe"
%__APPDIR__%certutil.exe -f -decode "%~dpnx0" "%tmp%\ToUpLower.exe" 2>nul >nul

Sorry my limited English